Author: Epoy

kayong mga sagad ang pagka-uhaw sa dugo
ng  masang binusabos ng lipunan
kailan masasaid ang inyong mga pagnanasa?
sa pagpapasabog ng mga utak at laman.
nitong mga abang nilikha.
ilang mga sanggol pa sa sinapupunan
ang walang awa ninyong ibabato kay kamatayan
upang maibsan ang inyong uhaw
ilan pang hinamak na katawan
ang ipalulustay sa inyong mga sandata
ng mga magsasakang umaamot lamang
ng karampot na kalinga
at kahit kaunting pagtingin at katiting na pansin
sa kanilang payak na hinaing
sa mga diyos na nagpapasasa
sa laksang buto at laman,pawis at dugo.
ng mga busabos na ngayo´y hapong hapo
sa pag gigiit ng kanilang karapatan.
tugunan ang pait ng mga sikmurang kumakalam.
ilan pang mga mapagmahal na ama at ina
na nagpunyaging maglamay sa lamig ng magdamag
ang kailangang humandusay at bumagsak sa lupa
ang mga walang buhay nilang katawan?
dahil sa mga sandata ninyong mapamuksa
na ang tangi nilang sala ay maglubid ng pangarap
upang may maihandog na maaliwalas na bukas
sa mga bunsong kinapos din ang mga palad
upang sa wakas ay matapos na
ang naglalaway ninyong kahibangan
kailan masasaid sa dugo ng masa
ang baliw ninyong pagnanasa.