Katulad ng bulkang kay tagal nanahimik.
Sa labis na init, laong nagtitiis.
Ang kulo sa loob pilit na iniimpit.
Sa pag-aalalang, may ibang madadawit.
Nagbabagang putik, isasambulat ng dibdib. 

Kung ganon ay gayon din, itong sambayanan.
Sa haba ng panahong galit ay tinabunan.
Nitong pagtitiis at luoy ng pag-aalinlangan.
Sa dibdib ay namahay at doo´y nananahan.
Kumukulo itong labis na sadyang di mapigilan. 
Sa kay habang panahong init na naipon.
Sanhi ng galit na hindi maitapon.

Nag-ngangalit sa loob sa kapipigil gumadagundong.
Sa kaibuturan ng isip sa mga ugat tumatambol.
Sa buo-buong lahi at nitong buong nasyon. 
Ang payapang kaloobang pilit nilabusaw.
Sinigaan ng galit na likha ng mga halimaw.
Hinalo ng pang-aapi´t pagdurusang kaulayaw.
Bumubulang init sa buong pagkatao´y bumubusaw.

Kaylaong nagtitimpi kaya ngayon sa laya ay uhaw. 
Kaya´t itong init, ay unti-unti nang nahihinog.
Sa utak at dibdib nitong bayang nayayamot.
Sa lipunang ito na sadyang mapag-imbot.
Sa laya at ligaya sa sagana ay maramot.
Kulong sasambulat sa mukha nitong mga salot.    
                                                                     Epoy/05/06