(Si Bush at ang kanyang maluhomg negosyo) 

 

Naglalaway ang diyos-dyusang  nakatanghod sa lupa.

Habang nagnanamnam sa tubong malilikha.

At sa laki ng kapangyarihang kanilang masisila.

Sa mga intregang ipinaglulubid ng kanilang mga dila.

Ipangalandakang terorista itong mga pusong ayaw sa kanila.

Ipagtanggol daw ang demokasya,sa saliw ng kanilang digma.

At sa paglulubid nitong mga sinungaling na magaling.

 

Itutulak itong mundo sa gerang mapaniil.

Sa pananabik sa limpak na salaping masisikil.

Tusong manunulsol pa ng ibang kasangang inutil.

Lipulin itong mundo, kapalit ng limpak na butil.

At tusong magsasayaw sa dugo, ng mga lupang sinisiil.

 

Itong mga panginoong. pangunahing may mando.

Sa digmang pumipinsala, sa milyon-milyong mga tao.

Mga namumuhunan, sa mga gamit pang Rambo.

Utos ay ipasabog lahat, kahit sa mukha ng publiko.

Malipol kahit walang malay, at makagawa uli ng bago.

Mga pamatay na sandatang, sa kanila´y laksang luho.

 

 

At ngayon nga ay sino na, ang totoong may pakana.

Nitong kaguluhang sa mundo, nati´y pumipinsala. I

Itong mga taong, nag-aastang panginoon sa lupa.

Mga alipin din ng hangarin, at mga sariling pagnanasa.

Pagharian itong mundo, sa ngalan daw ng demokrasya.

Mga dilang anghel sa salita, ngunit demonyo sa gawa. 

 

 

At ang bunga nitong bawat,sakab nilang paglalaway.

Sa lahat ng dako, kung saan pa may mahihimay.

Kasarinlan ng mga bansa´y sa paanan nila´y humandusay.

Laruin itong mundo sa kumpas ng kanilang mga kamay.

Nanlilisik  na kapangyarihang, parang walang kapantay.

Sa indak ng mga tusong utak, ganansyang pinakahihintay. 

At hindi pa natatapos, itong sinimulan nilang gulo.

Heto´t nagkukumahog na naman, sa bagong asunto.

Gerahin ang iba pa, at lubusin na itong mga pakulo.

Kahit humadusay lahat, ng sasali sa maruming laro.

Mga sundalo at sibilyang walang alam sa puno´t dulo.

Mga biktimang puhunan, para sa ligaya nitong mga tuso.

 

At sa laksang kaluluwang humandusay sa lupa.

Mga mamamayang nagtatanggol sa kanilang laya.

Pati mga sundalong kanong, parang de susing makina.

Malalamig na bangkay, ng iuwi sa kanilang bansa.

Hungkag pa rin ang konsensyang walang nakikita.

Kundi ang limpak na tubong makapupouno ng bulsa. 

 

 

At ngayon nga ay sino na, ang nagwawagi.

Sa digmaang mapaminsalang, kanilang ipimamamarali.

Nalilipol ang mga sibilyang, hindi naka-iintindi.

Nalugmok maraming sundalong, kanilang ipinagmamalaki.

Sumabog nang lahat, mga gamit pang-digmang ipinagbibili.

Ang yumaman ay si Bush, lalo na ang kanyang bise presidente.

Mga kapitalistang nakakubli, sa dilang mabubuti.                                                                            Epoy04/06