Dakilang ama na nakatanglaw mula sa langit.

Ikaw na pinag-sibulan nitong aming mga isip.

Bukal na pinag-mumulan ng aming mga nais.

Dalangin ng aming puso kami´y laging isasanib.

Sa mapagpala mong kalinga at tayog ng pag-ibig.

 

Diyos na dakilang laging gabay ng aming buhay.

Inilalapit namin sa iyo ang aming  bawat tagulalay.

Para sa mga kapatid at sa bayan mong ibinigay

Pangarap na ligayang sa tuwina`y nahihimlay.

Sa mailap na pag-asang sa bayan ay nawawalay

 

Ikaw na laging bukal ng tunay na katarungan.

Gawin mong kasangkapan itong aming katauhan.

Upang dito sa lupa kami´y maging daluyan.

Ng pag-asa´t pag-ibig na iyong pinangangaral.

Pag-mamahal sa puso sa kapwa´y aming ilalaan.

 

Ikaw na  ilaw nitong aming mga paningin.

Ituwid ang aming daan sa tunay na landasin

Ng totoong paglilingkod batay sa iyong naisin.

Pagsilbihan ang kapwa tulad ng iyong mga bilin.

Palayain sila sa isip at sa kanilang paninimdim.

 

Ikaw na nagsilbing lakas nitong aming mga tinig.

Bigyan mo ito ng tining upang kami ay marinig.

Nyong mga natutulog at labis naghahalukipkip.

Makapagmulat ng diwa´t katarunga´y maitindig..

Maglingkod sa bayang sya mo ring sadyang nais.

 

Ikaw na nag-niningning na apoy sa aming dibdib.

Pag-alabin mo itong  matayog na pananalig.

Sa iyong gabay puso nami`y laging gawing matuwid.

Sa paghahanap ng layang sa lupa naming hinahapis

upang sa lupa´y sumibol, bawat malinis na pag-ibig.

 

Dahil sa ikaw ay sadyang bukal nitong katarungan.

Dalisayin mo ng ganap itong aming katalinuhan.

Sa harap ng mga kabigua´y bigyan pa kami ng tapang

Matibay na kanlungan sa aming mga kahirapan.

Ipaglaban ang hangaring, linisin itong mga kabulukan.                                                                              Epoy/09/06